БЪЛГАРИЯВОДЕЩИ НОВИНИПРЕСЦЕНТЪР

Съгласуваха и приеха концепция на план за действие по проект STOB regions – унаследяване и трансфер на бизнес

В България няма специфична дефиниция и конкретни проучвания относно семейния бизнес, няма също така и специфични инструменти и организации за подпомагане на унаследяването и трансферирането на семеен бизнес. Няма и организации, които да подпомагат процеса на трансфер и унаследяване на бизнес. Това обяви Велизар Петров, изпълнителен директор на Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия, която работи активно по тези проблеми. – Затова се налага премането на Концепция на план за действие по проект STOB regions – унаследяване и трансфер на бизнес, по който Агенцията работи активно. Проектът е съфинансиран от програма ИНТЕРРЕГ Европа, която препоръчва да се разработи подробен План за действие на база идентифицираните добри практики, добави Велизар Петров.

„Вече три години имахме възможност да проучим добрите практики по темата от страните-партньори по проект STOB regions – унаследяване и трансфер на бизнес, и сега трябва да разработим План за действие, който да определи характера на действията, които трябва да бъдат изпълнени, тяхната времева рамка, участниците, разходите и източниците на финансиране (различни от програмата и проекта) с цел подобряване на „Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия в България 2014-2020“ – подчерта още Петров.
Концепцията на План за действие ще се фокусира върху три основни дейности: местна мрежа за мениджъри-собственици (наследници), регионална платформа за бизнес трансфер и финансови инструментии схеми за наставничество.

Концепция на план за действие по проект STOB regions – унаследяване и трансфер на бизнес  бе съгласувана и приета единодушно днес, по време на съвместното заседание на Регионаналния съвет за развитие и Регионалния координационен кометит на Южен централен район.

Според „Финален доклад за обзор на семейния бизнес и свързаните с него въпроси“, направен от името на Европейската комисия, Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“, бяха идентифицирани точно тези проблеми за България, на които наблегнахме по време на заседанието, каза още Велизар Петров.
Той добави, че планът за действие в България, е документ, който ще даде детайли как научените уроци и добри практики от кооперирането по проект STOB Regions, ще бъдат използвани с цел подобряване на политическия инструмент „Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия в България 2014-2020.  Той определя характера на действията, които трябва да бъдат изпълнени, тяхната времева рамка, кои са участниците, разходите и източниците на финансиране (различни от програмата и проекта)

Велизар Петров прегърна идеята на председателя на УС на Търговско-промишлената палата – Пловдив Добрина Проданова за активна съвместна дейност по темата меджу клъстера „Тракия икономическа зона“ и Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия.
Димитър Гишин от Националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България пък похвали проекта STOB regions – унаследяване и трансфер на бизнес, като призова той да придобие по-голяма публичност, защото е изключително полезен за бизнеса.
Проектът STOB regions – унаследяване и трансфер на бизнес се съфинансира по програма ИНТЕРЕГ Европа.