АКТУАЛНОПРЕСЦЕНТЪР

Социална фондация „Инди Рома 97“ промени общинска политика

Реална промяна в община Куклен предизвикаха активната работа и дейностите на Социална фондация „Инди-Рома 97” по проекта „Всички заедно за силно и равно начало” – етап 4 – Застъпничество“.
Проектът се реализира успешно от тази гражданска неправителствена организация с активната подкрепа на „Тръст за социална алтернатива“.
След проведена успешна няколкомесечна застъпническа кампания сред гражданите на общината и общинските съветници, в края на месец май, Общинският съвет на Куклен гласува единодушно предложението на зам. кмета на община Куклен, НАПЪЛНО ДА ОТПАДНАТ ТАКСИТЕ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА за 5 и 6 годишните деца. Така с решение на Общинския съвет №834, взето с протокол №78 от 31.05.2019 год., бе променена Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в община Куклен, като в нея се предвижда родителита на 5 и 6 годишни деца, които са в задължително предучилищно образование в целодневна подготвителна група в ДГ , да не плащат такса за храна от 01.09.2019 год.

Застъпническата кампания на СФ „Инди-Рома 97” продължи няколко месеца, като в нея бяха привлечени десетки граждани – предимно родители на малки деца, но така също общественици, предприемачи и други – и премина през няколко етапа.
Най-важно се оказа успешното мобилизиране на местната общественост за да бъде убедено общинското ръководство да приеме съответното решение и промени в бюджета за следващата година.

Главно достижение на кампанията бе ярко демонстрираната силна ангажираност и съпричастност на родителите и цялото гражданство с каузата за безплатна детска градина. В кампанията се ангажираха близки и познати, които успяха на убедят общинските съветници в преобладаващите настроения в общността.

В два етапа бяха реализирани поредица от логично свързани и произтичащи една от друга ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ, като:

Иницииране и стимулиране активна родителска група с изработване и уточняване на ОСНОВНО ПОСЛАНИЕ и допълнителни послания към различните целеви групи
ПРЕДСТАВЯНЕ ДОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА;
ПРОУЧВАНЕ на общественото мнение чрез изследване/анкетиране на представителна за общината извадка от 200 граждани относно нагласите им да риемат плащане на таксите от общинския бюджет и съответно освобождаване дителите на 5 и 6 годишните деца от това финансово бреме.
Реализиран бе Анализ на бюджета на общината и анализ на местните политики;
Проведена бе една по-необичайна форма на въздействие върху общественото мнение – МАКСИ ФОКУС-ГРУПА – ДИСКУСИЯ. Осъществи се чрез събиране на поддръжници и неубедени граждани в каузата БЕЗПЛАТНА Д Г , като дискусията се оказа особено плодотворна.
Основно предизвикателство бе да се преодолеят подозренията и недоверието на част от активните фигури в общността (включително общински съветници и родители на деца от ДГ) за смисъла, ефекта и постижимостта от отпадане на таксите за ДГ за ранното детско развитие. Това бе постигнато успешно и така в Куклен се създават условия за още по-успешно ранно детско развитие.