ВОДЕЩИ НОВИНИПРЕСЦЕНТЪР

Минималната работна заплата се вдигна с 50 лева, а водата и природният газ поскъпнахаЗаплатите на учителите се увеличават с не по-малко от 20%. Минималната основна работна заплата за директор на училище, детска градина и обслужващо звено става 1140 лв., на заместник-директор – 1065 лв., на педагогически специалисти – учител, ръководител ИКТ, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, ресурсен учител, педагог, възпитател, рехабилитатор на слуха и говора, треньор по вид спорт – 920 лв., на старши учител и старши възпитател – 955 лв. И на главен учител и главен възпитател – 1005 лв. Предвидени са 39 млн. лева за увеличение на индивидуалните основни работни заплати на непедагогически персонал и съответните разходи за осигурителните им вноски за сметка на работодателя.

Минималната работна заплата и минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се нарастнаха с 50 лв. – от 510 на 560 лева, а водата и природният газ поскъпнаха. Минималната работна часова заплата пък ще бъде 3.37 лв., вместо досегашните 3.07 лв. Максималният осигурителен доход се вдигна от 2600 на 3000 лв. Предвидено е минималната заплата да продължи да се увеличава административно – на 610 лв. от 2020 г. и на 650 лв. от 2021 г. Обезщетението за безработица си остава на миналогодишното равнище от 9 лв. , показа проучване на Експрес Нюз.
Продължават да нарастват възрастта и стажът за пенсиониране – за жените за заслужен отдих са необходими навършени 61.4 г. и 35.8 г. осигурителен стаж, а за мъжете 64.2 г. и 38.8 г. стаж. Процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула също ще е по-висок – от 1.169 на 1.2.
С 27 лв. се повишава линия на бедност в страната. Докато през 2018 г. тя бе 321 лв., то от днес равнището ѝ е 348 лв.
Увеличението на цената на водата и природния газ е сериозно. Природният газ поскъпва с 3.51%, като не се очаква това да се отрази на крайната цена на топлата вода и парното. В 26 населени места цената на водата ще поскъпне с до 10%. Предварителните разчети сочат, че най-голямо ще е поскъпването на ВиК услугите в Бургас (с 27 ст.) и София (с около 20 ст.). Най-скъпа ще е водата в Шумен, където от новата година един кубик ще струва 3.40 лв. Над 3 лева ще е водата и в Добрич, Силистра, Варна и Враца. Единствено в Кърджали ще се отчете промяна в цената на услугата с около 1.5%.

Всички пълнолетни хора с трайни увреждания ще имат право на нов вид месечна финансова подкрепа. Размерът на финансовата подкрепа ще зависи от степента на увреждане и ще се определя и актуализира спрямо линията на бедност. Очакванията са, че такава финансова подкрепа ще се получава от над 600 хил. души – с около 100 000 повече в сравнение с тези, които до 2018 г. са получавали добавки за социална интеграция.

За хората със степен на увреждане от 50 до 70.99% месечната финансова подкрепа ще е 7% от линията на бедност или 24.36 лв. За хората със степен на увреждане от 71 до 90% нейният размер ще е 15% от линията на бедност или 52.20 лв. За хората със степен на увреждане над 90% финансовата подкрепа ще е 25% от линията на бедност или 87 лв. За хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест, новата помощ ще е равна на 30% от линията на бедност или 104.40 лв. Най-висок размер на финансова подкрепа ще получават хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност. За тази група новият вид месечна помощ през 2019 г. ще е 57% от линията на бедност, което прави 198.36 лв.

От 1 януари 2019 г. държавата отпуска семейна помощ на децата без право на наследствена пенсия, с един или двама починали родители. Тя ще се предоставя на другия родител или на настойника/попечителя, който отглежда детето. Родителят или настойникът трябва да живеят постоянно в страната. За да получават новата семейна помощ, децата трябва да посещават редовно детска градина или училище. Те ще я получават до завършване на средно образование, но не и след навършване на 20-годишна възраст.

Според разчетите 5600 деца ще могат да се възползват от новата социална помощ. 2900 от тях ще получават помощта със сигурност. Останалите 2700 ще могат да изберат дали да им се отпуска наследствена пенсия или новата социална помощ. Отпуснатите до края на 2018 г. персонални пенсии ще продължават да се изплащат.

Електронните винетки влизат в сила окончателно от 1 януари 2019 г., като с това се отменят и разпоредбите за издаване на хартиени винетки. Също от днес се активира и смесената електронна система за различните категории автомобили, която ще определя такси за ползване на пътната мрежа на база време и изминато разстояние. Винетна такса за ползване на платената републиканска пътна мрежа ще заплащат собствениците или водачите на автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3.5 т. и над 3.5 т. Това е такса за изминато разстояние. Шофьорите на моторни превозни средства до 3.5 т. ще могат да ползват и уикенд винетка. Тя ще струва 10 лв. и ще важи от 12.00 ч. в петък до 23.59 ч. в неделя.

Собствениците на стари автомобили вече ще плащат по-висок данък. Данъкът върху леките и товарните автомобили с маса не повече от 3.5 т. ще се определя по нова формула, която включва два компонента – имуществен и екологичен. Имущественият компонент включва мощността на двигателя и годината на производство на автомобила, а екологичният определя в каква степен автомобилът замърсява околната среда. Това се очаква да увеличи данъците на по-старите коли с около 30%. За товарните автомобили с маса от 3.5 до 12 т. данъкът ще се определя в размер от 10 до 30 лева за всеки започнати 750 кг. товароносимост.

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) излиза от Българската академия на науките (БАН) с цялото си имущество и в пълен състав. След 57 г. в Академията на 1 януари 2019 г. НИМХ става самостоятелно юридическо лице с бюджет в рамките на бюджета на Министерството на образованието и науката. НИМХ ще продължи да бъде националната хидрометеорологична служба на България.

Изпълнителната агенция по трансплантации и Изпълнителна агенция „Медицински одит“ се сливат в нова Агенция „Медицински надзор“. Тя ще бъде второстепенен разпоредител с бюджет към Министерството на здравеопазването, който ще осъществява регулиране и контрол на медицинските дейности. Агенцията ще осъществява функциите по контрол на трансплантациите на органи, тъкани и клетки, както и качеството на медицинското обслужване в лечебните заведения. Спазването на правата на пациентите също ще бъде обект на проверка от новата структура, а в правомощията ѝ влизат и дейности по откриване и предотвратяване на корупционни прояви и практики в болниците. Като функции на Агенцията ще преминат и осъществяваните до момента от отделните регионални здравни инспекции административни производства по регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите.