АКТУАЛНОБЪЛГАРИЯВОДЕЩИ НОВИНИГРАДЪТПРОЕКТИ

Община Асеновград стартира работа по нов социален проект „Патронажна грижа“

Община Асеновград стартира реализирането на проект „Патронажна грижа +“ в община Асеновград” по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0119 по процедури BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 г. – 2020 г. Това съобщи на пресконференция ресорният заместник-кмет доктор Теньо Манолов., цитиран от електронния всекидневник АСЕНОВГРАД ДНЕС.

Той информира, че общата стойност на проекта е в размер на 617 374,65 лева, а договорът е подписан от кмета на града доктор Христо Грудев само преди дни. Безвъзмездната помощ е в размер на 100%, срокът на изпълнение е от 01.06.21 г. до 01.07.22 г., продължителността – 13 месеца. Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

За реализацията ще се осъществят два типа дейности, разпределени в направления, които да посрещнат нуждите на лицата от целевите групи на проекта. А именно:

Направление I – Дейност „Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги, психологическа подкрепа и консултиране. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства. Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата“. В рамките на Направление I ще се осигури предоставянето на интегрирана здравно-социална услуга, насочена към 168 лица от целевите групи – хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, включително такива, поставени под карантина, във връзка с COVID-19, както лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19. Спектърът от услуги включва комплекс от почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, в това число – психологическа подкрепа и консултиране и подкрепа за извършване на ежедневни битови дейности (пазаруване, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, лекарства и заплащане на битови сметки, със средства на потребителите и други), които се предоставят до два часа на ден за срок от 12 месеца. Дейностите ще се предоставят от медицински сестри, психолози, социални работници, социален сътрудник, домашни санитари и други.

Направление II – Дейност „Превенция на пандемията от COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“. В рамките на направление II ще се осигури подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, в посока превенция на разпространението на вируса, опазване здравето, както на потребителите на социалните услуги, така и на служителите, които предоставят тези услуги. Ще бъдат обхванати всички осем социални услуги, делегирани от държавата дейности на територията на община Асеновград, с 96 лица персонал и 214 лица, ползващи социални услуги, делегирани от държавата дейности. Дейността включва изпълнението на няколко мерки. Ще бъдат осигурени лични предпазни средства за служители и потребители на социалните услуги, делегирани от държавата дейности. Предвидено е въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности. Ще се извърши тестване за COVID-19 на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности. Планирано е осигуряване на компютърна техника и други, с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, в контекста на въведените ограничения, в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно. Ще се въведат и мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите, делегирани от държавата дейности, в това число и физическо разделяне/преграждане на съществуващи помещения. Планирано е осигуряване на допълнителен персонал в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

Проектът е под №BG05М9ОР001-6.002-0119 „Патронажна грижа + в община Асеновград

Междувременно Община Асеновград приключи успешно и реализира проекта „Патронажна грижа в община Асеновград” по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.040-0045-С01 и допълнителни споразумения №01, №02 и №03 към него по процедури BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” и BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 г. – 2020 г.

Днес, 1-ви юни, се проведе заключителна пресконференция по проекта. Тя бе ръководена от заместник-кмета по хуманитарни дейности инженер Петър Петров. Той представи общата стойност на проекта, която е в размер на 1 054 514,24 лева, в това число – средства от Европейския социален фонд (ЕСФ) – 896 337,11 лева, както и 158 177,13 лева – национално съфинансиране. Начална дата, на която стартира, беше 01.08.19 г., а финалът му е утре, 02.06.21 г. Продължителност на проекта: 22 месеца, а териториалният му обхват е община Асеновград. Петров представи и целевите групи по проекта. А именно, възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и лица, с увреждания и техните семейства.

Заключителната пресконференция продължи с пояснения от Ася Фотева – ръководител на проекта. Тя обясни, че общата стойност разходите по Компонент – 2 е в размер на 412 009,28 лева, в това число – средства от ЕСФ – 350 207,89 лева, както и 61 801,39 лева – национално съфинансиране. Начална дата: 01.08.19 г., крайна дата: 01.12.21 г., продължителност: 14 месеца. По проекта са постигнати и основните, и специфичните цели. Подобри се качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните в община Асеновград, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда. Изгради се модел за почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора в община Асеновград. Създаде се подходящ кадрови капацитет за предоставянето на патронажна грижа в общината. Осигури се материален ресурс за развитието на патронажна грижа в община Асеновград. Осигури се достъп до социални услуги и здравни грижи. Извърши се превенция на институционализиране и хоспитализиране на възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и на лица с увреждания.

По проекта се изпълниха предварително заложените дейности:

Дейност 1: Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора в община Асеновград.

Дейност 2: Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на лицата с увреждания и възрастни хора в община Асеновград, ползващи мобилни интегрирани здравно-социални услуги – Патронажна грижа.

Дейност 3: Обучение и супервизия на персонала.

Дейност 4: Закупуване на автомобил за извършване на мобилна работа, обзавеждане и оборудване на помещения.

Благодарение реализирането на проекта се предоставиха мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, както и психологическа подкрепа и консултиране на 186 лица от целевите групи, при заложен индикатор 168. Продължителността на предоставяне на услугите бе 12 месеца – от 01.09.19 г. до 01.12.20 г., като всеки потребител ползва услугите до два часа на ден. За предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги се назначиха 29 лица, в това число – осем медицински сестри, 14 домашни санитари и седем души – управленски екип „Патронажна грижа”, състоящ се от: социални работници, сътрудник социални дейности, психолози и шофьор. На лицата, предоставящи услугите, се закупиха и осигуриха лични предпазни средства, материали, консумативи и други, свързани с предоставянето на услугите.

Проведе се и обучение на персонала, предоставящ интегрираните здравно–социални услуги, съобразно програмите за обучение по „Методика за предоставяне на патронажна грижа по домовете за възрастни хора и хора с увреждания”, разработена от Министерството на здравеопазването (МЗ) в рамките на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 1“, както и супервизия (групова и индивидуална), насочена към подобряване на директната работа и осигуряване на професионална подкрепа. Освен това, се закупи лек автомобил за осигуряване на мобилността на интегрираните здравно-социални услуги. Извърши се текущ ремонт на помещенията, в които се администрират и управляват интегрираните здравно-социални услуги. Закупи се и се достави офис оборудване и обзавеждане.

През март миналата година, във връзка с безпрецедентните предизвикателства, свързани с пандемичен взрив на заболяването от вируса COVID-19 и сключено допълнително споразумение №01 и №03 към договора за безвъзмездна финансова помощ по проект „Патронажна грижа в община Асеновград” по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” стартира реализиране на дейност „Осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда на хора от уязвими групи, във връзка със спазване на мерки срещу пандемията от COVID-19”. Общата стойност разходите по Компонент – 3 е 457 920 лева, в това число – средства от ЕСФ в размер на 389 232 лева, както и 68 688 лева – национално съфинансиране. Началната дата тук беше 16.03.20 г., крайната дата – 30.04.21 г., а продължителността – 14 месеца. Услугите са насочени към възрасти хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, както и към лица с увреждания и техните семейства и такива, които са поставени под карантина от здравните власти и има социална необходимост от почасови услуги.

За предоставяне на услуги в домашна среда във връзка със спазване на мерките срещу пандемията от COVID-19 бе назначен допълнително персонал от 41 лица на следните длъжности: домашни помощници – 36, шофьори – трима; диспечери – двама. Целта е превенция и осигуряване достъпа до услуги на уязвими лица, включително хора с увреждания или в невъзможност от самообслужване, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19, както и за лица в карантинен период. Назначеният персонал извършваше доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора). 382 лица от целевите групи на територията на община Асеновград са получили подкрепа по тази дейност при заложен индикатор 288. На персонала, предоставящ услугите, се закупиха и осигуриха лични предпазни средства, материали, консумативи и други, свързани с предоставянето на услугите. Потребителите получиха дезинфектанти и лични предпазни средства във връзка с превенция от COVID-19.

През ноември 2020 г. с шест месеца бе удължен срокът на предоставяне на мобилните интегрирани здравно-социални услуги. Така, крайната дата за приключване на проекта е утрешната – 02.06.21 г. Удължаването на срока се осъществи с допълнително споразумение №02 към договора за БФП по процедура BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4”. Общата стойност разходите тук е 184 584,96 лева, в това число – средства от ЕСФ в размер на 156 897,22 лева, както и 27 688,74 лева – национално съфинансиране. Начална дата: 02.12.20 г., крайна дата: 02.06.21 г., продължителност: шест месеца. По този начин продължи предоставяното на интегрираните здравно-социални услуги със 174 лица, в това число – 155 потребители от Компонент 2 и 19 нови потребители, при заложен индикатор 168 и персонал от Компонент 2 – 27 души, в това число – осем медицински сестри, 12 домашни санитари и седем лица управленски екип „Патронажна грижа”, състоящ се от социални работници, сътрудник социални дейности, психолози и шофьор.

Ефектите от реализирането на проекта са следните: Изгради се модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, чрез осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове включително предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране. Подобряване качество на живот и осигуряване на достъп до дългосрочна мобилна и интегрирана здравно-социална грижа, според специфичните индивидуални потребности на лицата от целевите групи. Изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето на дългосрочна мобилна и интегрирана здравно-социална грижа. Проектът добави реален принос към подхода за интегриран модел на услуги в общността и в домашна среда, обхващащ кръг от експерти от различни сектори – здравеопазване и социални дейности.