АКТУАЛНОБЪЛГАРИЯВОДЕЩИ НОВИНИПРЕСЦЕНТЪРПРОЕКТИ

Започна кандидатстването за безплатна подмяна на отоплителни уреди в Асеновград

Ударно стартира кандидатстването за безплатна подмяна на отоплителни уреди на територията на община Асеновград. Кампанията е благодарение на успешно спечелен проект на община Асеновград по процедура „За по-чист въздух!“, финансиран по оперативна програма „Околна среда“ 2021 г. – 2027. Вече има доста желаещи за участие в проекта с наименование „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Асеновград, като подаването на заявление започна в специално обособения офис в сградата на Народно читалище „Родолюбие“, на втория етаж, стая 5, на адрес: пл. „Акад. Николай Хайтов“ №4.

Над 3000 домакинствата на територията на община Асеновград могат да заявят желанието си да използват безплатната услуга, като допустими за участие са всички домакинства, които се отопляват на твърдо гориво (дърва и въглища). В рамките на дейността от кампанията ще бъде извършено следното:
1. Изготвяне на указания за набиране на заявления и оказване на съдействие за сключване на договор за подмяна на топлоуред на твърдо гориво със собственика/ците на жилищен имот.
2. Извършване на огледи от технически екипи във всички обекти, за които лицата са попълнили и подали заявление за кандидатстване. В случаите, в които ще бъде извършвана подмяна на уред на твърдо гориво в домакинства, живеещи в еднофамилни жилищни сгради, които получават помощи за отопление през зимния сезон и избраната алтернатива е термопомпа „въздух – въздух“, изпълнителят следва да даде препоръка за монтиране на фотоволтаична система за собствено потребление и съоръжение за локално съхранение на енергия – батерия.
3. Консултации на гражданите и подпомагане за попълване на изискуемите документи чрез дейности като:
− организиране на информационни срещи;
− комуникация по електронна поща – разпращане на информационни материали и на заявления за подмяна на топлоуредите;
− разкриване на телефонна линия – с цел разясняване на условията за допустимост и подпомагане на попълването на заявленията;
− разкриване на офиси за попълване и прием на заявления;
− поддържане и актуализиране на информация за проекта и на образци на необходимите документи на сайта на общинската администрация.
4. Проверка за липсата на двойно финансиране и конфликт на интереси и други необходими проверки на заявените от лицата обстоятелства.
5. Класиране по приоритетност на подалите заявления граждани, в случай на недостиг на финансов ресурс заради висок интерес, от страна на гражданите – кандидати.
6. Оказване на съдействие при сключване на договори, включително изменение на сключени вече договори (при необходимост).

В изпълнение на дейността се очаква да бъдат обработени заявления на до 3000 домакинства. Технически екип ще извършва консултации на гражданите и подпомагане при попълване на изискуемите документи.

Кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев и ръководителят на управляващия орган на оперативна програма „Околна среда“ 2021 г. – 2027 Галина Симеонова подписаха административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) на стойност 27 379 011,13 лв. (двадесет и седем милиона триста седемдесет и девет хиляди и единадесет лева и тринадесет стотинки), от които: – 23 272 159,46 лв. (двадесет и три милиона двеста седемдесет и две хиляди сто петдесет и девет лева и четиридесет и шест стотинки) от Европейския фонд за регионално развитие и 4 106 851,67 лева (четири милиона сто и шест хиляди осемстотин петдесет и един лева и шестдесет и седем стотинки) национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. Това бе обявено на специална пресконференция за старта на кампанията.

Битовото отопление на твърди горива (въглища и дърва) е сред основните източници за замърсяването на въздуха на територията на община Асеновград. Изгарянето на големи количества въглища и дърва имат значителен принос в замърсяването с фини прахови частици (ФПЧ10), коментират експерти. Според тях видът и състоянието на твърдите горива за отопление през студения сезон също е важeн.
Измерванията на съдържанието на ФПЧ10 в атмосферата показват, че през зимния сезон превишенията на нормите за чистота на въздуха са в пъти повече от тези през летния сезон, което доказва силното влияние на битовото горене през този период. Използването на стари печки и котли води до допълнително замърсяване на въздуха. Замърсяването на въздуха има отражение и върху човешкото здраве, допълниха експертите.
За допълните въпроси по програмата: тел.: 0878 44 73 29 / e-mail: asenovgrad@greenair.bg ; сайт: www.asenovgrad.bg .